landscape

Verkiezingen 26.05.2019

26mei

Op 26 mei 2019 zijn er verkiezingen voor de Kamer, het Europees Parlement en het Vlaams Parlement. In Heuvelland wordt er gestemd op papier. Hieronder vindt u een antwoord op veel gestelde vragen.

Wanneer ontvang ik mijn oproepingsbrief?

Alle personen die ingeschreven zijn op de kiezerslijst ontvingen in Heuvelland reeds een oproepingsbrief. Deze oproepingsbrief werd met de post verstuurd.

Ik heb geen oproepingsbrief ontvangen of ik ben mijn oproepingsbrief verloren, wat moet ik doen?

U kan tot op de dag van de verkiezingen een duplicaat aanvragen bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis De Warande. Dit gebeurt op vertoon van uw identiteitskaart en is gratis.

Indien u zelf niet in staat bent om uw duplicaat af te halen kan u iemand in uw plaats dit laten doen. Die persoon heeft enkel uw identiteitskaart nodig.

Op de dag van de verkiezingen, zondag 26 mei 2019 is het gemeentehuis open van 8 tot 14 uur voor verkiezingsdoeleinden: duplicaat van oproepingsbrief en aangifte van verlies identiteitskaart.

Waar moet ik stemmen?

Op 26 mei 2019 biedt u zich met uw oproepingsbrief en uw identiteitskaart aan in het stembureau dat vermeld staat op uw oproepingsbrief.

Wat zijn de openingsuren van het stembureau?

De stembureaus zijn open van 8 uur tot 14 uur.

Ik ben ondertussen verhuisd. Mijn oud adres staat op de oproepingsbrief?

U gaat stemmen op de plaats die aangegeven is op uw oproepingsbrief. Dit is ook de plaats waar u op de kiezerslijst staat.

Kan ik bij volmacht stemmen?

Indien u niet in de mogelijkheid bent om zelf te gaan stemmen, kan een andere kiezer dit in uw naam doen. U geeft die andere kiezer dan een ondertekende volmacht, uw oproepingskaart en het attest waarmee u bewijst dat u zelf niet kan gaan stemmen.

De persoon aan wie u de volmacht geeft (= ‘volmachtdrager’), overhandigt deze drie documenten op de dag van de verkiezing aan de voorzitter van het stembureau waar u moet stemmen.

De volmachtdrager moet aansluitend ook de volgende documenten voorleggen:

      ·de eigen identiteitskaart

      ·de eigen oproepingskaart

Een volmachtformulier (klik hier voor het formulier ACD11 of klik hier voor het formulier ACD11-EU) kan u afhalen bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis of downloaden via de website www.verkiezingen.fgov.be

In welke gevallen kan ik bij volmacht stemmen?

U kan een andere kiezer een volmacht geven als u zelf niet in staat bent om te stemmen:

· U bent omwille van medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan. U toont dit aan met een medisch attest.

· U kan niet deelnemen omwille van beroeps- of dienstredenen (binnenland of buitenland). U toont dit aan met een attest van de werkgever.

· U bent student en kan niet stemmen omwille van studieredenen. U toont dit aan met een attest van de directie van de onderwijsinstelling waar u studeert.

· U kan niet stemmen omwille van uw geloofsovertuiging. U toont dit aan met een attest van de religieuze overheid.

· U bent kan niet stemmen omdat u (of iemand van uw gezin of met wie u samenwoont) het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent. U toont dit aan met een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door uw burgemeester.

· U kan niet stemmen omdat u zich bevindt in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel. U toont dit aan met een attest van de directie van de strafinrichting.

· U kan niet stemmen omdat u tijdelijk in het buitenland verblijft omwille van privéredenen. U toont dit aan met een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door uw burgemeester of gevolmachtigde. U kan dit attest aanvragen bij de dienst Burgerzaken tot en met 24 mei 2018 mits het voorleggen van bewijsstukken. Alle documenten die bewijzen dat u in het buitenland verblijft tijdens het verkiezingsweekend, kunnen hiervoor in aanmerking genomen worden. Indien u in de onmogelijkheid bent om bewijsstukken voor te leggen, dient u een verklaring op eer in te vullen.

Aan wie kan ik een volmacht geven?

U kan aan een andere kiezer een volmacht geven om in uw plaats te stemmen. Er is daarvoor geen bloed- of aanverwantschap vereist tussen de volmachtgever en de volmachtdrager. De volmachtdrager moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u zelf stemgerechtigd bent,

De volmachtdrager mag slechts één volmacht krijgen. Hij of zij mag nog geen volmacht hebben gekregen voor een andere stemgerechtigde.

Wat als ik niet ga stemmen en geen volmacht wil geven?

In België geldt een opkomstplicht. Als u zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan komt u terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. Die lijst wordt na de verkiezingen naar de vrederechter gestuurd. De rechter bepaalt welke straf of boete u krijgt als u wordt vervolgd.

Wij raden u aan om de vrederechter de nodige verantwoordingsstukken te bezorgen om uw afwezigheid zo goed mogelijk te verantwoorden.

U kan deze verantwoordingstukken samen met uw stembrief op 2 manieren bezorgen:  

· U bezorgt uw stembrief en documenten onrechtstreeks aan de voorzitter van het stembureau via een vriend of een familielid die naar het stembureau gaat waar u moet stemmen. Dit kan enkel tijdens de openingsuren van het stembureau.

· U bezorgt uw stembrief en de documenten in het gemeentehuis De Warande aan de dienst Burgerzaken. Dit kan tot en met 17 mei 2019.

Wie tijdens de stemming nog geen bewijs van afwezigheid heeft afgegeven, moet dat bewijs na de verkiezingen zelf bezorgen aan de vrederechter (Vredegerecht Ieper II – Poperinge, Burgemeester Bertenplein 21, 8970 Poperinge)

Hoe kan u geldig stemmen?

Er zijn een aantal mogelijkheden om geldig te stemmen:

· Eén lijststem (= kopstem) uitbrengen
Met deze stem gaat u akkoord met de volgorde waarin de kandidaten op de lijst staan. U stemt op geen enkele kandidaat, enkel voor een bepaalde partij.
Let op: een lijststem op twee verschillende lijsten uitbrengen, is ongeldig.

· Eén of meerdere voorkeursstemmen (= naamstemmen) uitbrengen
Daarmee geeft u een stem specifiek voor één of meerdere kandidaten van dezelfde lijst.
Let op: voorkeursstemmen mag u niet aan kandidaten van verschillende lijsten geven.

· Eén lijststem en één of meerdere voorkeursstemmen uitbrengen
In dat geval tellen alleen uw voorkeursstemmen mee.
Let op: als u een lijststem uitbrengt, dan mag u geen voorkeursstemmen geven aan kandidaten van een andere lijst.

Kleur het bolletje volledig rood zodat uw voorkeur duidelijk is.

Blanco en ongeldige stemmen (aanbrengen van teksten, merktekens op het stembiljet, …) tellen niet mee bij de zetelverdeling.

stemmen

Wenst u meer info over de verkiezingen? Surf dan naar www.verkiezingen.fgov.be waar u zich eventueel kan inschrijven voor de verkiezingsnieuwsbrief.

 

Burgerzaken

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
burgerzaken@heuvelland.be
057/450.450

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina