landscape

Naamsverandering

Naamsverandering bij KB

Elke persoon die ernstige reden heeft om van naam te veranderen.

De Koning kan de naamsverandering uitzonderlijk toestaan indien hij van oordeel is dat het verzoek op ernstige redenen steunt en dat de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring of derden kan schaden.

Een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag richten aan Federale Overheidsdienst Justitie, dienst naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. Bij het schrijven een uittreksel uit de geboorteakte, een attest van Belgische nationaliteit en een akkoordverklaring met betaling van de kosten toevoegen.

De procedure tot naamsverandering duurt ongeveer een jaar.

Dubbele naamgeving

Het nieuwe Belgische naamrecht:

De wet van 8 mei 2014 met het oog op de invoering van gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij wijze van naamsoverdracht trad op 1 juni 2014 in werking. 

Ouders kunnen voor het eerste gemeenschappelijke kind geboren na 1 juni 2014 een naam kiezen volgens de regels van het nieuwe recht. De keuze bestaat uit de naam van de moeder, de naam van de vader of een naam samengesteld uit hun 2 namen (dus een dubbele naam) in de door de ouders gekozen volgorde. Voor alle minderjarige kinderen van dezelfde ouders, geboren vóór de inwerkingtreding, is een verklaring van naamkeuze volgens de regels van het nieuw recht mogelijk. Deze verklaring wordt afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand waar één van de kinderen is ingeschreven in de bevolkingsregisters (dit is meestal de woonplaats). Langs deze weg willen we de burger herinneren dat dit dient te gebeuren binnen het jaar na de inwerkingtreding, dus tot uiterlijk 31 mei 2015.

1. Voor een eerste kind (geen andere gemeenschappelijk kinderen) geboren vanaf 1 juni 2014 hebben de ouders voortaan de keuze:
- naam van de vader
- naam van de moeder
- een naam samengesteld uit hun twee namen (dus een dubbele naam)
Alle volgende gemeenschappelijke kinderen krijgen de naam van het eerste kind.

2. Er zijn gemeenschappelijke kinderen, allen minderjarig en geboren vóór 1 juni 2014. In dit geval hebben alle ouders tot 31 mei 2015 tijd om een verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats, dit om een naam te kiezen volgens de regels van het nieuwe naamrecht.

3. Er is een kind geboren na 1 juni 2014 en er zijn al gemeenschappelijke kinderen (allen minderjarig) dan wordt aan het nieuwe kind de naam volgens oude wetgeving toegekend. De ouders hebben evenwel 3 maanden tijd, vanaf de geboortedatum van het nieuwe kind, om voor al hun gemeenschappelijke kinderen een verklaring van naamskeuze te doen. Dit gebeurt voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats.

 

Burgerzaken

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
burgerzaken@heuvelland.be
057/450.450

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina